Zamek Ujazdowski do wzięcia

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Zamek Ujazdowski do wzięcia. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło 10. maja konkurs na stanowisko dyrektora warszawskiego CSW tym samym przecinając falę spekulacji dotyczącą następcy po Wojciechu Krukowskim, który 1. kwietnia odszedł po dwudziestu latach urzędowania na emeryturę. Minister Kultury Bogdan Zdrojewski zdecydował się na konkurs pod presją środowiska (m.in. AICA, OFSW, kolegium kuratorów CSW...), które zdecydowanie opowiedziało się przeciwko sugerowanemu wyłonieniu dyrektora drogą ministerialnej nominacji. Tym samym kilka osób, które były pewne swoich wpływów w Ministerstwie do tego stopnia, że przedstawiały się jako dyrektorzy CSW (niektórzy już nawet zapraszali artystów do tworzenia wystaw) będzie miało okazję zaprezentować publicznie swoją wizję przyszłości tej największej instytucji zajmującej się sztuką współczesną w Polsce. Dodajmy, że z racji na prestiż i skalę Zamku - który podlega bezpośrednio Ministrowi - konkurs to najbardziej oczekiwane wydarzenie w instytucjonalnym polu sztuki w tym roku (w roku następnym jest to Zachęta). Jednocześnie, to kolejny po konkursach na CSW w Toruniu i na Bunkier Sztuki w Krakowie element zmiany polskiego świata sztuki. Konkurs jest na tyle ważny, że do startu szykują się - co byłoby sytuacją bez precedensu - również istotni kandydaci z zagranicy. Poniżej treść ogłoszenia dostępnego również na stronach MkiDN. AM

Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

10-05-2010

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje:

  1. wykształcenie wyższe humanistyczne lub artystyczne (dodatkowym atutem będzie stopień naukowy);

  2. udokumentowane doświadczenie zawodowe (w tym menedżerskie oraz dotyczące współpracy z kuratorami wystaw) i autorski dorobek z najmniej dwóch dziedzin  reprezentowanych w CSW; dodatkowym atutem będzie przedstawienie opinii i rekomendacji o kandydacie, bądź przedstawionej koncepcji kierowania CSW;

  3. co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych (preferowane instytucje kultury o profilu interdyscyplinarnym);

  4. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury;

  5. umiejętność kierowania zespołem oraz zdolności managerskie i organizatorskie;

  6. potwierdzoną znajomość co najmniej jednego języka obcego (preferowana znajomość języka angielskiego);

  7. dobry stan zdrowia;

  8. niekaralność.

 2. Wnioski składane przez kandydatów  muszą zawierać:

  1. pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie;

  2. pisemne opracowanie koncepcji kierowania CSW (do 10 stron);

  3. kwestionariusz osobowy z fotografią;

  4. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (w tym ewentualne rekomendacje);

  5. udokumentowany i potwierdzony co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych (zaświadczenia lub świadectwa pracy);

  6. odpisy dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach;

  7. wykaz zrealizowanych projektów, artykułów, publikacji itp. dokumentujący dorobek (w tym naukowy) kandydata;

  8. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;

  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);

  11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora CSW;

  12. adres do korespondencji elektronicznej.

 3. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS - CSW Zamek Ujazdowski. NIE OTWIERAĆ"  na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, Biuro Kadr i Szkolenia lub składać  - adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (decyduje data stempla pocztowego) w dwóch ogólnopolskich dziennikach.

 4. Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski udziela Biuro Kadr i Szkolenia, tel. (22) 42-10-364 lub 42-10-284; e-mail: mailto:mantoniak@mkidn.gov.pl

 5. Rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu ich złożenia.