Zmiana warty i co dalej?

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Prezydent miasta Krakowa rozpisał konkurs na stanowisko dyrektora Bunkra Sztuki. Do 30 kwietnia trwa zgłaszanie ofert na konkurs na stanowisko dyrektora toruńskiego CSW Znaki Czasu. Lada dzień spodziewane jest ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora warszawskiego CSW Zamek Ujazdowski, największej tego typu instytucji w Polsce podległej bezpośrednio Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli dodać do tego niedawną deklarację dyrektorki warszawskiej

Zachęty - Agnieszki Morawińskiej, która Radzie Programowej zapowiedziała zamiar odejścia ze stanowiska w czerwcu przyszłego roku, to widać wyraźnie, że na naszych oczach dokonuje się prawdziwa zmiana warty. A to dopiero początek, gdyż budowane jak kraj długi i szeroki wszelkiego rodzaju Centra i Muzea Sztuki Współczesnej również będą potrzebowały kadry kierowniczej (nie tylko dyrektorów). Władza w sztuce to temat kłopotliwy i w Polsce raczej nie podejmowany na szerokich forach. Za to chętnie dyskutowany w kuluarach, gabinetach polityków miejskiego szczebla i w zaciszu ministerialnych sekretariatów. Toczone ostatnio w świetle jupiterów przez dyrektorów wiodących instytucji sztuki w Polsce dyskusje nad programem własnych placówek wskazują na to, że merytoryczne debaty następują w naszym kraju raczej "po" decyzjach politycznych. Nie ma zwyczaju dyskutowania definicji instytucji przed wyborem dyrektora/ki. O tym, kto zostaje wybrany (zazwyczaj przez nominację), decydują "inne" względy. Konkurs krakowski zapewne tego nie zmieni. Dużym krokiem naprzód po tym, co mogliśmy obserwować w świecie sztuki w ostatnich miesiącach, będzie już jawny, zgodny z regulaminem, demokratyczny i oparty na merytorycznej ocenie kandydatek/ów/ wybór. Wszystkich, którzy się wahają czy przystąpić do konkursu zniechęceni pseudodemokratyczną nowomową skrywającą obłudnie brudną praktykę walki o stołki przez nominacje, przez wpływanie na dobór komisji czy dość toporne wykorzystywanie koneksji politycznych i rodzinnych, należy w tym momencie wesprzeć i zaapelować do nich: zgłoście swoje kandydatury do Krakowa, Torunia, Warszawy i do innych miejsc. W redakcji "Obiegu" wierzymy, że o zwycięstwie zadecyduje jakość waszych propozycji.

Bunkier Sztuki w Krakowie,  fot. M.Gardulski;  http://bunkier.art.pl
Bunkier Sztuki w Krakowie, fot. M.Gardulski; http://bunkier.art.pl

Bunkier Sztuki w Krakowie / fot. M.Gardulski / http://bunkier.art.pl

[treść konkursu]

ZARZĄDZENIE NR 811/2010
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 15 kwietnia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki
Współczesnej "Bunkier Sztuki" w Krakowie. Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz., 1591, z późn. zm.), art. 16 ust.1, 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" w Krakowie, zwanej dalej "Bunkrem Sztuki", z siedzibą w Krakowie przy Pl.Szczepańskim 3a.

§ 2.
1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Bunkra Sztuki może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta w pełni z praw publicznych;
3) ukończyła studia wyższe magisterskie;
4) ma co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;
5) posiada udokumentowaną działalność w zakresie prezentacji sztuki, w tym w szczególności działalności wystawienniczej;
6) posiada znajomość przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;
7) jest nie karana;
8) legitymuje się dobrym stanem zdrowia, pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;
9) posiada biegłą znajomość co najmniej jednego języka obcego.
2. Preferuje się kandydatów posiadających:
1) znajomość prawa zamówień publicznych w kulturze, zagadnień z zakresu finansów publicznych oraz administracji;
2) umiejętności i doświadczenie w kierowaniu zespołem i zarządzaniem projektami;
3) predyspozycje i zdolności organizatorskie;
4) doświadczenie i znajomość zagadnień pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz z Unii Europejskiej;
5) wykształcenie wyższe z zakresu sztuk plastycznych lub organizacji i zarządzania.

§ 3.
1. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora Bunkra Sztuki, zwanego dalej "dyrektorem" muszą zawierać:
1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora;
2) pisemne opracowanie koncepcji programowej, organizacyjnej i finansowej zarządzania instytucją;
3) kwestionariusz osobowy z fotografią;
4) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
5) kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia,
6) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
7) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenia lub zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
2. Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty w tym opinie lub rekomendacje.
3. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" w Krakowie" w ciągu 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie lokalnej. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 i 6 należy przedłożyć w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Wniosek o przystąpienie do konkursu winien być złożony na stanowisku nr 6 w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 (w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa) lub przesłany na adres: Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych ¾.
5. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Z warunkami organizacyjno - finansowymi działalności instytucji można zapoznać się w sekretariacie Bunkra Sztuki, nr tel. 12 423 12 43.
7. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

§ 4.
1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia a planowany termin jego zakończenia ustala się na dzień 30 września 2010 r.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.
3. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieniu pisemnie i telefonicznie.

§ 5.
Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony na stanowisku dyrektora Bunkra Sztuki na podstawie powołania na czas określony, na warunkach wskazanych przez Prezydenta Miasta Krakowa.

§ 6.
Obsługę Komisji konkursowej związaną z postępowaniem konkursowym oraz działalnością Komisji zapewnia Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 7.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Bunkra Sztuki zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku ogólnopolskim, w prasie lokalnej oraz podane do wiadomości pracownikom Bunkra Sztuki, a informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury konkursu, jeżeli do zatrudnienia nie doszło.

§ 8.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Krakowa
/ - /