Konkurs Nowego Teatru w Warszawie

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

REGULAMIN KONKURSU "NIEODKRYTE / NIEWYPOWIEDZIANE"

 

1. Organizatorem konkursu jest Nowy Teatr w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16.

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora i na stronie internetowej www.nowyteatr.org

4. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji konkursu, jak również członkowie rodzin oraz powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz powinowactwa w/w pracowników i współpracowników.6. Tematem konkursu jest dokumentacja miejsc, które na co dzień słabo dostrzegane, są przestrzeniami lęku, zagrożenia, wyobcowania. Czasem lekceważone lub ukrywane, silnie promieniują na nasze zachowania.
7. Każdy z uczestników może zgłosić dokumentację fotograficzną (pojedyncze zdjęcie, cykl fotografii) lub pracę wideo. Do każdej pracy wymagany jest opis. Technika wykonania jest dowolna. Przesłane dokumentacje nie mogą być wcześniej prezentowane ani publikowane.
8. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie pracy, opisu i formularza zgłoszeniowego na adres mejlowy nieodkryte@nowyteatr.org lub dostarczenie do siedziby Nowego Teatru, ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, z dopiskiem NIEODKRYTE. Preferowane są pliki w formacie jpg, tif, pdf, nie większe niż 2MB. Płyty z pracami powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.nowyteatr.org. Prace wysyłane pocztą powinny być właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które uległy zniszczeniu podczas transportu. Organizator nie odsyła zgłoszeń uczestnikom, w szczególności nie odsyła prac.
9. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać w terminie do 16 stycznia 2009 roku (liczy się data stempla pocztowego).
10. Prace zgłoszone do konkursu oceni jury, w którego skład wchodzą : Marta Deskur, Mikołaj Długosz, Nicolas Grospierre, Konrad Pustoła, Kobas Laksa, Aleksandra Polisiewicz, Julia Staniszewska i Zorka Wollny., kurator wystawy oraz pracownicy Nowego Teatru. Zwycięzców wyłoni organizator na podstawie werdyktu jury w terminie do 31 stycznia 2009 roku. Werdykt jury będzie zależał wyłącznie od subiektywnej oceny jego członków. Nagrodą przeznaczoną dla zwycięzców konkursu będzie wydruk prac oraz uczestnictwo w wystawie pokonkursowej. Wystawa odbędzie się w marcu 2009 roku. Organizator będzie miał prawo do nieodpłatnej eksploatacji nagrodzonych prac w ramach konkursu i wystawy oraz ich promocji i dokumentacji.

11. Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny albo inne nagrody rzeczowe.

12. Zwycięzcy konkursu nie są uprawnieni do odstąpienia lub zbycia nagrody osobom trzecim.

13. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą elektroniczną lub telefoniczną.

14. Wszystkie informacje związane z konkursem będą zamieszczone na stronie internetowej Nowego Teatru (www.nowyteatr.org). Dodatkowe pytania można kierować na adres nieodkryte@nowyteatr.org.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania nadesłanych zdjęć i kadrów z nadesłanych filmów wideo w ramach promocji konkursu.

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

17. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, że nadesłane prace zostały wykonane przez nadsyłającego i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione, oraz innych dóbr prawnie chronionych. Uczestnik zwalnia organizatora z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich za ewentualne naruszenia praw osób trzecich wynikłe z eksploatacji prac uczestnika zgodnie z niniejszym regulaminem.
18. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację powyższego regulaminu.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad niniejszego regulaminu.

20. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

21. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

(a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był
w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej;
(b) niepoinformowanie uczestnika o nagrodzie uwagi na niemożność skontaktowania się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, jak również za przypadki odebrania połączeń telefonicznych przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu;
(c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
22. Organizator może odwołać konkurs bez podania przyczyny.
23. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeks cywilny.

 

NIEODKRYTE / NIEWYPOWIEDZIANE
NIEODKRYTE / NIEWYPOWIEDZIANE