Konkurs na projekt kuratorski kolejnej edycji festiwalu inSPIRACJE

: Function ereg() is deprecated in /includes/file.inc on line 649.

Przedmiotem konkursu jest organizacja projektu kuratorskiego, interdyscyplinarnej wystawy zbiorowej mieszczącej się w temacie przewodnim kolejnej edycji festiwalu inSPIRACJE, którym jest   „xtreme".
Termin prezentacji wystawy: 13.06-30.09.2014, termin montażu wystawy: 21.05-28.05.2014.

Konkurs skierowany jest  do kuratorów indywidualnych, artystów oraz zespołów kuratorskich.

1. Zgłoszony projekt musi zawierać:

a) tytuł projektu,
b) opis koncepcji (do 2000 znaków ze spacjami, w jęz. polskim),

c) listę nazwisk artystów proponowanych do udziału w wystawie,

d) pisemną zgodę artystów na prezentację ich prac lub pisemne zobowiązanie do wykonania prac i prezentacji ich podczas Festiwalu (w wyżej wymienionym terminie wystawy) lub pisemną zgodę właścicieli prac, w których zbiorach one się znajdują lub
pisemne zobowiązanie kuratora do sprowadzenia i prezentacji prac określonych artystów,

e) ilość premier wśród proponowanych prac musi stanowić min. 33%,

f) kosztorys organizacji wystawy, a w nim w szczególności: zakup materiałów potrzebnych do ekspozycji; wypożyczenie sprzętu; wypożyczenie prac lub/i honoraria dla artystów uwzględniające wypożyczenie prac istniejących, bądź nowych; produkcja
prac; transporty prac w dwie strony; specyfikacja montażu i demontażu  wystawy (szacowany czas, liczba i typ pracowników); koszt ubezpieczenia prac (wartość sprzętu, prac); przyjazdy kuratora/ów na m-ce organizacji wystawy, m. in. w celu zapoznania się z przestrzenią, na montaż i demontaż oraz na samo otwarcie wystawy; liczba i koszt noclegów dla artystów, niezbędnych podczas montażu i demontażu; liczba i koszt noclegów dla artystów przyjeżdżających na otwarcie wystawy,

g) dokumentację zdjęciową proponowanych prac (w wersji elektronicznej nie większe niż 800x600 pikseli) dotyczy prac już istniejących,

h) tekst kuratorski (do 10 000 znaków ze spacjami, w języku polskim i angielskim),
i) zgodę na przetwarzanie danych osobowych autorów projektu do celów związanych z konkursem.

2. Zgłoszenie projektu w przypadku wyboru oferty jest jednoznaczne ze zgodą na nieodpłatne:

a) wykorzystanie tekstu kuratorskiego w publikacjach Festiwalowych (w tym katalogu) oraz w mediach,

b) możliwości dokonywania skrótów redakcyjnych w tekście kuratorskim.

3. Termin i forma zgłaszania projektów:
Projekty należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: k.olszewski@13muz.eu lub z.gliszczynska@13muz.eu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2013, przy czym decydować będzie data znalezienia się pliku z projektem na skrzynce
e-mailowej pod wyżej wskazanym adresem. Projekty przysłane po terminie lub nie zawierające wszystkich elementów określonych w punkcie 1 nie będą brały udziału w konkursie. 

Organizator udostępnia plany powierzchni wystawienniczej pod linkiem: http://inspiracje.art.pl/index.php/inSPIRACJE-2013/Konkurs-na-kuratora-wystawy-inSPIRACJE-xtreme-2014


4. Wybór realizowanego projektu kuratorskiego odbędzie się w następujący sposób:
a) zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie przez Jury Festiwalu inSPIRACJE
b) Jury Festiwalu inSPIRACJE spośród nadesłanych projektów wybierze jeden, którego autor (autorzy) zostaną zaproszeni do jego realizacji. Zastrzega się możliwość niedokonania wyboru projektu 
c) wybór projektu lub informacja o jego niedokonaniu zostanie ogłoszona do dnia 02.01.2014 na oficjalnej stronie internetowej festiwalu www.inspiracje.art.pl

5. Nagrodą w konkursie jest możliwość realizacji projektu wystawy na podstawie odrębnej umowy z Organizatorem, przy czym Organizator zapewni warunki realizacji wystawy oraz zapłaci na rzecz autorów wybranego projektu honorarium w łącznej ysokości
7.000 zł brutto.
Organizator zastrzega możliwość dokonywania zmian w wybranym projekcie, w szczególności wynikających  ze znacznych trudności technicznych realizacji części wystawy lub znacznych obciążeń finansowych związanych z realizacją projektu.
W przypadku, gdy kurator, którego projekt został wybrany, uchyla się od zawarcia umowy na realizację projektu z Organizatorem, Organizator może zawrzeć umowę z autorem (autorami), którego projekt zajął według Jury kolejne miejsce.

6. Złożenie projektu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

7. Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Ked Olszewski k.olszewski@13muz.eu (tel. 509577532)lub Zofia
Gliszczyńska z.gliszczynska@13muz.eu (tel.509577669)

inspiracje.art.pl        facebook.com/festiwalinspiracje