Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora BWA w Lublinie

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Lublinie ul. Grodzka 5 na czas oznaczony od 1 marca 2010 roku do dnia 28 lutego 2013 roku.

Konkurs ma charakter otwarty.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:
a) wykształcenie wyższe magisterskie, kierunki: historia sztuki, artystyczne w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, wychowanie plastyczne, kulturoznawstwo lub inny kierunek pod warunkiem ukończenia specjalności w zakresie zarządzania kulturą lub animacji kulturalnej,
b) co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w instytucjach kultury lub innych podmiotach, których działalność związana jest z upowszechnianiem kultury i twórczością artystyczną lub 10-letni staż pracy w ww. podmiotach na stanowiskach związanych z organizacją, upowszechnianiem lub prowadzeniem działalności kulturalnej w zakresie sztuk plastycznych,
c) dobrą znajomość języka angielskiego,
d) niezbędną wiedzę oraz znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i samorządowej instytucji kultury,
e) obywatelstwo polskie,
f) dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym
g) pełną zdolność do czynności prawnych,
h) pełnię praw publicznych.

Ponadto, kandydaci nie mogą być karani:
a) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
b) zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)

Dodatkowym atutem kandydata będzie:
a) znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury prowadzącej działalność w zakresie sztuk plastycznych

b) zdolności menedżerskie, umiejętność pozyskiwania środków pozabudżetowych

c) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem ludzkim

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- pisemne zgłoszenie wraz z motywacją przystąpienia do konkursu

- kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego

- kwestionariusz osobowy z fotografią

- życiorys (CV) opatrzony podpisem

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się egzaminowi potwierdzającemu znajomość języka angielskiego

- koncepcję programową, organizacyjną i ekonomiczną zarządzania Biurem Wystaw Artystycznych

- aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające zdolność do świadczenia pracy na stanowisku kierowniczym

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne

- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

Dodatkowe dokumenty:
Kandydat może złożyć dodatkowe dokumenty np.: potwierdzające osiągnięcia zawodowe (menedżerskie, artystyczne, itp.) i inne.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 18 stycznia 2010 r. w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Lublinie" z dołączonym adresem do korespondencji i numerem telefonu, pod adresem: Urząd Miasta Lublin, Wydział Kultury, ul. Złota 2, 20-112 Lublin. Za datę złożenia ofert uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Urzędu.

Termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na dzień 19 lutego 2010 r.

Dodatkowe informacje, w tym również o warunkach organizacyjno-finansowych instytucji, można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin ul. Złota 2, tel. (81) 466-3712, e-mail: kultura@lublin.eu lub w Biurze Wystaw Artystycznych ul. Grodzka 5, tel. (81) 532-5947, e-mail: finanse@labirynt.com